Vraag en antwoord vergoeding wmo

 

Eigen bijdrage WMO verlaagd: wat betekent dat voor jou?

Heb jij een hulpmiddel aangevraagd bij het WMO-loket van jouw gemeente? Dan kan het zijn dat je een eigen bijdrage betaalt voor jouw hulpmiddel. De maximale hoogte hiervan is per 1 januari 2017 verlaagd. Hoe hoog mag jouw eigen bijdrage WMO zijn voor een hulpmiddel? Goed om te weten, dan weet je of je niet te veel betaalt. De hoogte is grotendeels afhankelijk van je inkomen, gezinssamenstelling en of je AOW ontvangt. Bekijk de maximale hoogte die geldt voor jou.

Hoogte eigen bijdrage WMO verlaagd per 2017

Een gemeente mag zelf bepalen of een eigen bijdrage wordt gevraagd en hoe hoog die is. Maar er zijn ook landelijke regels vastgesteld over de eigen bijdrage, onder andere over de maximale hoogte ervan. Feiten over de eigen bijdrage WMO op een rij:

De gemeente kiest ervoor om een hulpmiddel of zorg gewoon te vergoeden of om een eigen bijdrage te vragen
De gemeente moet zich houden aan de regels van de wet ‘WMO’ 2015, hier lees je meer over de WMO
De eigen bijdrage bestaat uit een basisbedrag en een inkomensafhankelijk bedrag
In de WMO staat dat voor een maatwerkoplossing eigen bijdrage mag worden gerekend, niet hoger dan een vastgesteld maximum dat wordt berekend op basis van je inkomen
Gemeentes kunnen van dit maximum afwijken in jouw voordeel, en doen dat ook steeds meer, zie hiervoor ook de website van Ieder(in)
Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage op basis van jouw inkomen en vermogen
In het gesprek met je gemeente moet al duidelijk worden wat de kosten van het hulpmiddel voor jou zijn en of je die kan betalen

Hoogte eigen bijdrage WMO verlaagd per 2017


Per 1 januari 2017 is de eigen bijdrage WMO in 2017 voor iedereen verlaagd. Wat verandert er? Het maandelijks basisbedrag wordt verlaagd, en het percentage van jouw inkomen dat gebruikt wordt om het inkomensafhankelijk bedrag te berekenen verlaagt van 15% naar 12,5%. Dat betekektn dat het bedrag dat je iedere 4 weken betaalt wordt verlaagd. Voor meer meerspersoonshuidhoudens met een inkomen tot €35.000 per jaar geldt zelfs helemaal geen eigen bijdrage meer. Maar hoe hoog is de eigen bijdrage precies is hangt af van de gemeente waar jij in woont. De gemeente kan in jouw voordeel het landelijke beleid bijstellen. Steeds meer gemeentes verlagen de eigen bijdrage in jouw voordeel.Deze veranderingen gelden voor de eigen bijdrage voor zogenoemde maatwerkvoorzieningen. Dit zijn voorzieningen, zoals hulpmiddelen, die alleen jij gebruikt.

Eén eigen bijdrage voor alle WMO maatwerkvoorzieningen


Maak jij van meer voorzieningen gebruik, bijvoorbeeld van zowel een scootmobiel als huishoudelijke hulp, en betaal je daarvoor ook een eigen bijdrage? Dan telt die eigen bijdrage mee met je eigen bijdrage voor één of meerdere hulpmiddelen. Je betaalt namelijk altijd maar één eigen bijdrage over de WMO maatwerkvoorzieningen.
Bekijk wat jouw maximale eigen bijdrage in 2017 is
En wat betekent deze verlaging precies voor jou? Je kan dit exact berekenen met de rekenmodule van het CAK. Hieronder zie je de belangrijkste feiten op een rij.

Ik werk en/of mijn partner hebben nog geen AOW-uitkering:

Als je alleen woont, betaalt je een minimale basisbijdrage van €17,50. Verdien je meer dan €22.632 per jaar, dan betaal je ook nog een inkomensafhankelijke bijdrage en vind je jouw maximale eigen bijdrage in de volgende tabel: download het overzicht
Als je samen woont en bij elkaar opgeteld minder dan €35.000,- per jaar verdient, dan betaal je geen eigen bijdrage voor de WMO, zie ook de volgende tabel: download het overzicht
Als je samen woont en één van jou verdient al het inkomen en de partner is chronisch ziek, dan is jouw eigen bijdrage in 2017 drastisch verlaagd, zie voor meer deze kamerbrief
Ik en/of mijn partner krijg(en) AOW:

Woon je alleen en krijg je AOW, betaal je een minimale basisbijdrage van €17,50. Verdien je meer dan €17.033,-, dan betaal je ook nog een inkomensafhankelijke bijdrage en vind je jouw maximale eigen bijdrage in de volgende tabel: download het overzicht
Woont je samen en krijg je AOW, dan betaal je ook een basisbijdrage van €17,50. Verdien je samen meer dan €23.525,- per jaar, dan betaal je ook nog een inkomensafhankelijke bijdrage en vind je je maximale eigen bijdrage in de volgende tabel: download het overzicht

Eigen bijdrage in jouw gemeente


Omdat een gemeente kan afwijken van de landelijke maximale inkomensafhankelijke eigen bijdrage is het goed om na te gaan wat jij in jouw gemeente betaalt. Vraag hiernaar bij jouw gemeente. Je kan jouw eigen bijdrage ook zelf berekenen via de website van het CAK.

Heb jij vragen over de eigen bijdrage of denk jij dat er in jouw gemeente iets niet klopt en wil je dat melden? Dan kan je contact opnemen met het Nationale Zorg Nummer via: 0900 2356780.

Zijn er bouw of aannemersbedrijven in Nederland die zich geheel richten op gehandicapten?

De meeste gewone aannemers kunnen ook het aanpaswerk goed aan. Mits u zorgt, over goede en gedetailleerde tekeningen/beschrijvingen te beschikken om precies duidelijk te maken wat u wilt. En er netjes en snel gewerkt wordt natuurlijk.... Vraagt u daarom altijd om referenties. De NVOB (aannemersbond) heeft betrouwbare adressen. 
Er bestaan ook gespecialiseerde bedrijven. Soms zijn dit aannemers die op traditionele wijze (met hout en steen) bouwen. Er zijn ook bedrijven gericht op een of meer specifieke produkten, bv. liften, keukens of prefab-units. Wat het beste is voor u, hangt af van uw leefsituatie en wensen.

Heb ik voor het aanpassen van mijn keuken recht op een vergoeding vanuit de Wmo?

Wmo aanpassingen zijn mogelijk wanneer de hoofdgebruiker van de keuken een handicap heeft. Daarbij is altijd sprake van de "goedkoopst compenserende (adequate)" voorziening. Dat is meestal een simpel recht keukenblokje met bovenkastjes. Inbouwapparaten, magnetrons, inductiekookplaten ed. worden doorgaans als "algemeen gebruikelijk" (lees: "niet subsidiabel") beschouwd. Uw gemeente heeft het recht om u te vragen, het huishouden anders te organiseren. Als anderen dan de zorgvrager het keukenwerk (kunnen) overnemen, ligt subsidiëring minder voor de hand. 

Gemeenten verwijzen ook wel eens naar "algemene voorzieningen" zoals maaltijddiensten, in plaats van een keukenaanpassing te verstrekken. Maaltijden klaarmaken kan voor iemand echter een belangrijke sociale bezigheid zijn. Deze kan in zo'n geval worden gezien als "elementaire woonfunctie", die onder de gemeentelijke compensatieplicht behoort te vallen.

Wordt mijn badkamer vergoed via de Wmo?

Wanneer daarin aanpassingen nodig zijn, kunnen voorzieningen in een badkamer vergoed worden vanuit de Wmo. Bijvoorbeeld het vervangen van een bad door een inloopdouche, of  een aangepaste wastafel of toilet. Wmo gaat altijd uit van de goedkoopst compenserende voorziening. Soms brengt men hierop een bedrag in mindering, omdat een bestaande badkamer geheel of deels is afgeschreven.
Let op dat vrijwel altijd een eigen bijdrage wordt geheven, die voortduurt tot de voorziening geheel is afbetaald. U betaalt uw voorziening dus uiteindelijk zelf.

Is er toestemming van de eigenaar nodig indien u uw huurwoning wilt aanpassen?
 

U (of de gemeente in geval van een naturaverstrekking) mag goedgekeurde Wmo-aanpassingen aanbrengen, ook wanneer de verhuurder daarmee niet heeft ingestemd. Wel moet de eigenaar tijdens de Wmo-procedure in de gelegenheid worden gesteld zijn mening over de voorgenomen aanpassingen te geven. Dit geeft de verhuurder de mogelijkheid om bij praktische uitvoeringskwesties betrokken te blijven. Zo stelt een verhuurder soms hogere technische eisen dan de Wmo vergoedt. In verband met toekomstige verhuurbaarheid of onderhoudsarm bouwen bijvoorbeeld. Bij vertrek uit de woning behoeft deze niet meer in oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.

Hoe en waar vraag ik een tegemoetkoming in de kosten van woningaanpassing aan?

U begint met een "melding" van uw probleem bij het Wmo-loket van uw gemeente. Er volgt dan een "keukentafelgesprek", meestal bij de aanvrager thuis. Daarin overlegt u met de Wmo-consulent over de knelpunten die u ondervindt en mogelijke oplossingen daarvoor. Door de gemeente en door uzelf.
Na dit gesprek doet Wmo nader onderzoek naar uw situatie. Of uw beperkingen kunnen worden opgeheven met een "algemene voorziening" (zoals klussendienst, maaltijdvoorziening of tijdelijke huishoudhulp) of dat een "maatwerkvoorziening" (zoals een woningaanpassing) noodzakelijk is. Indien dit laatste het geval blijkt, kunt u hiervoor een formele aanvraag doen. Die leidt tot het toekennen van de "goedkoopst compenserende" maatwerkvoorziening.

Heb ik na verhuizing naar een andere gemeente opnieuw WMO vergoeding?

Een eenmaal verstrekte aanpassing wordt normaal gesproken niet opnieuw verstrekt, anders dan wanneer er wijzigingen in het te compenseren probleem (de handicap) zijn. Bijvoorbeeld omdat een kind is gegroeid, of bij achteruitgang vanwege een progressieve aandoening. Er zijn ook mogelijkheden om opnieuw aan te passen, wanneer het om "erkende sociale problemen" gaat. (bv. echtscheiding, verandering werkkring ed.).

In alle andere gevallen, daaronder ook sociale redenen zoals hier genoemd, mag een gemeente formeel gezien nieuwe aanpassingen weigeren. Dit geldt ook in geval van verhuizing naar een andere gemeente. De facto betekent dat dus, dat u een eenmaal aangepaste woning eigenlijk niet meer kunt verlaten. Tenzij u de aanpassingen in de beoogde nieuwe woning zelf bekostigt.

Mag de gemeente aanpassingen in koop- of huurwoning weigeren?

Wanneer u een woning koopt (of huurt) zonder dat uw gemeente deze vooraf heeft kunnen beoordelen op geschiktheid, kunt u uw recht op subsidie verspelen. Datzelfde geldt als u "alvast begonnen bent" met (ver)bouwen. Let daar dus op en breng uw gemeente ALTIJD tijdig op de hoogte!!

Uw gemeente kijkt bij "geschiktheid" met andere ogen dan u. Voor de Wmo is eigenlijk alleen van belang, of de aangeboden woning tegen "redelijke kosten" aanpasbaar is. Dan wel of een andere oplossing (bestaande huurwoning, gelijkvloers appartement ed.) goedkoper uitvalt.

Of u prettig woont in de beoogde woning, er winkels in de buurt zijn, het uitzicht goed en de buurt leuk is, mag voor uzelf natuurlijk allemaal best een rol spelen. Voor een gemeente tellen zulke overwegingen echter zelden mee. Zij zullen doorgaans alleen de goedkoopste mogelijkheid verstrekken.

Hoe lang moet je wachten op subsidie uit de WLZ t.b.v. woningaanpassingen?

Per 1 januari 2015 zijn de eisen voor een woningaanpassing bij de gemeente via de WMO strenger zijn geworden. Zo geldt bijna altijd een eigen bijdrage, die zo hoog is dat men in feite zijn eigen aanpassingen betaalt. Het bedrag van de eigen bijdrage kan voor een gemiddeld inkomen oplopen tot enkele honderden euro's. De eigen bijdrage dient iedere vier weken te worden betaald, doorlopend tot de voorziening geheel is afbetaald. 
Dit geldt ook voor kinderen onder 18 jaar, die voorheen vrijgesteld waren van het betalen van eigen bijdragen. Feitelijk is de WMO-bijdrage daarmee veranderd van een gift in een (renteloze) lening.

Voor personen met een langdurige, intensieve zorgproblematiek is per 2015 de WLZ (Wet Langdurige Zorg) in het leven geroepen. Veel van deze mensen vielen voorheen onder de AWBZ, die gelijktijdig werd afgebouwd. In veel gevallen gaat het om bewoners van instellingen, al dan niet kleinschalig, waar intensieve zorg wordt aangeboden. De WLZ biedt echter ook mogelijkheden voor personen met een intensieve zorgvraag, die niet in een instelling verblijven maar thuis wonen. Met het "volledig pakket thuis" (VPT) kunnen bijvoorbeeld kinderen met complexe beperkingen vanuit de WLZ alle benodigde zorg en begeleiding thuis krijgen. Geheel buiten een instelling om.

Het ligt in de bedoeling van de overheid om ook de woningaanpassingen voor deze groep cliënten onder de WLZ te brengen. Daar is echter nog altijd geen bevredigende regeling voor tot stand gekomen. Reden waarom vooralsnog ook voor WLZ-cliënten de woningaanpassingen onder het gemeentelijke WMO-regime blijven vallen. 
De verwachting is dat diverse eisen in de WLZ minder rigide zullen uitpakken dan binnen de WMO. Te denken valt bijvoorbeeld aan het opheffen (of beperken) van de huidige, vaak torenhoge eigen bijdragen. In tegenstelling tot de WMO, waarbij tussen gemeenten soms grote verschillen in de aanpak van vergelijkbare cliëntsituaties optreden, zal er binnen de WLZ één landelijk, voor iedereen gelijk beleid gaan gelden.

Het is begrijpelijk, dat veel betrokkenen zo’n gunstiger WLZ-regeling verkiezen boven de huidige WMO. Voor een rolstoellift, verbouwing of aanbouw kan dat tienduizenden euro’s schelen. Kosten die voor veel mensen niet zijn op te brengen. Logisch dat men graag de komst van de nieuwe regeling afwacht. Stond die aanvankelijk gepland voor begin 2015, later volgde uitstel tot 2016 en kortgeleden opnieuw tot 2017 of zelfs 2018. Er is een werkgroep ingesteld door het ministerie van VWS, die belast is met het onderzoek naar de mogelijke overheveling van de WMO-woningaanpassingen van de gemeenten naar de WLZ. Dit onderzoek verloopt echter moeizaam. Momenteel bekijkt men een mogelijke overheveling per 2018. Nu er tot twee keer toe is uitgesteld gaan er in de Tweede Kamer hier en daar zelfs geluiden op om er maar helemaal vanaf te zien.

Cliënten met plannen voor een woningaanpassing moeten zichzelf in deze situatie de vraag stellen, hoe zinvol het is om te speculeren op een regeling, die vooralsnog op zich laat wachten.

 

 
Site to Edit Website Beheer Systeem   Webdesign by Hampsink.com
© 2017 Medical Care Solutions